• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası

Tüzük

TÜZÜK

DERNEĞİN ADI:

Madde1-

TİCARET VE TURİZM YÜKSEK ÖĞRETMEN OKULU MEZUNLARI DERNEĞİ     

adı ile bir dernek kurulmuştur.


DERNEĞİN KISA ADI: TİCARET TURİZM MEZUNLARI DERNEĞİ


DERNEĞİN MERKEZİ: ANKARA

Madde 2- Derneğin Merkezi Ankara'dadır.


DERNEĞİN ADRESİ: GMK Bulvarı 80/9 Maltepe/ANKARA

AMACI:


Madde 3- Ticaret ve Turizm Yüksek Öğretmen Okulu Mezunlarının ortak mesleki, kültürel, sosyal, iktisadi hak ve menfaatlerini korumak, özellikle mesleki gelişmeyi ve aralarındaki yardımlaşmayı sağlamak, üyeler arasında iyi münasebetler temin ve üyelerinin kanun teminatı altında bir meslek kuruluşu içinde birleşmelerini sağlayacak çalışmalarda bulunmak ve üyelerini temsil etmektir. 


      Üyelerin Türk Devleti, İstiklal ve Cumhuriyetinin emanet edildiği birer Türk genci olarak yetiştirilmelerini sağlamak, müspet ilim ışığında, Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda Milli Şuur ve Ülkü sahibi insanlar olmasını, Türk Milliyetçiliğinin bütünleştiriciliği düşüncesi etrafında birleşerek, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü şiar edinmiş gençler olarak yetişmelerini teminen üyelerimizin kendilerini hazır hale getirmeleri için çalışmaktır. 


      Üyelerinin tarihini, dinini, töresini, milli kültür ve varlıklarını bilen ve koruyan, anayasamızın başlangıç bölümündeki ilkelerine bağlı, kanun ve nizamlara saygılı kişiler olmasını sağlamaktır.

ÇALIŞMA KONULARI VE ŞEKİLLERİ:


A-ÇALIŞMA KONULARI


Madde 4- Dernekler kanununda ve ilgili mevzuatta yazılı işleri yapmak, dernek amacını gerçekleştirmek için 5253 Sayılı Dernekler Kanununa uyar, aykırı davranışlara girmez. Üyelerinin ilgili resmi kuruluşlarla ve yetkili mercilerle olan ilişkilerinin geliştirilmesini sağlamak. Üyelerinin her türlü haklarını savunmak, geliştirmek, korumak, üyeler arasında ihtiyacı olanlara yardım etmek. 


      Üyelerin çeşitli mesleklerle ilgilenerek, yeni gelişmeleri ve yenilikleri yakından takip etmelerini, araştırma ve incelemeler yapmalarını sağlamak, üyelerinin meslekle ilgili basın, yayın, dağıtım, sosyal ve kültürel faaliyetler de bulunmalarını sağlamak. 

         Sosyal medya hesapları açmak (web sayfası, facebook sayfası vb.) ve bu yolla üyelerini bilgilendirmek.


      İktisat, ticaret, turizm ve diğer konularda dergiler, broşürler, gazeteler, kitaplar çıkarmak, bu yolla üyelerin ve diğer vatandaşların kültürel ve sosyal ihtiyaçlarına cevap verecek faaliyetlerde bulunmak. Bu yayınların basımının, yayımının, dağıtımının ve satışının bizzat dernek tarafından yapılmasını sağlamak. 

         Ulusal ve uluslararası (AB vb.) proje yapmak, program geliştirme çalışmaları, ölçme ve değerlendirme çalışmaları yapmak. Bu proje ve çalışmalara ortak olmak, destek sağlamak, yönetim organlarında görev almak.


      Turizm amacıyla yurt içinde ve yurt dışında turlar organize ederek üyeleri için turistik veya tatil amaçlı faaliyetlerde bulunmak, bulunacağı turistik amaçlı faaliyetlerin kar amacı taşımayacağı, sadece üyelerin bir araya gelerek sosyal ilişkilerini ve mesleki faaliyetlerini geliştirecek çalışmalarda bulunmalarını sağlayacak yerler açmaktır. Dernek amacının gerektirdiği her türlü teşebbüslerde bulunmak.


DERNEK ADINA; Geceler Tertiplemek, Balo, Yıldönümü, Çay ve Ayran Şölenleri, Mesleki ve Kültürel Toplantı, Panel, Konferans, Seminer, Sempozyum, Slayt Gösterileri Tertiplemek, Mesleki konularda bildiri sunmak ve kamuoyunu aydınlatmak.

B-ÇALIŞMA ŞEKİLLERİ


Madde 5 - Ticaret ve Turizm Yüksek Öğretmen Okulundan diploma almış olanlardan derneğe üye olmak istediğini kayıt formu doldurmak suretiyle beyan ve iş bu tüzükte belirtilmiş aidatı taahhüt eden medeni hakları kullanma ehliyetine sahip dernek üyesi olabilmeleri yasaklanmamış ve kısıtlanmamış olanlar Yönetim Kurulu kararıyla üye kaydedilir.


2547 Sayılı Yüksek Öğrenim Kurulu Kanununa göre Ticaret ve Turizm Yüksek Öğretmen Okulu, Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesine bağlanmıştır. Bu sebeple, Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Ticaret ve Turizm birimi veya Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi mezunları ile Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi mezunları da Ticaret ve Turizm Yüksek Öğretmen Okulu mezunları sayılarak aynı şartlarda aynı haklarla kurucu üye, üye ve yönetici olurlar. 


   Yönetim Kurulunca derneğin amacına yararlı görülebilecek olanlara fahri üyelik payesi verilebilir.ÜYELİĞE KABUL:


Madde 6- Üyelik için başvurular Yönetim Kurulu Başkanlığına yapılır. Dernek Yönetim Kurulu bu talepleri inceleyerek en geç 30 gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanarak sonuç müracaat sahibine duyurulur.


ÜYELİKTEN ÇIKMA:


Madde 7- Her üye dilediği zaman ayrılma isteğini Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirmek suretiyle dernekten ayrılabilir, istifalar Yönetim Kurulunda karara bağlanır.


ÜYELİKTEN ÇIKARILMA:


Madde 8- Dernek kararlarına uymamak, bir yıllık aidatını yapılan uyarılara rağmen ödememek, derneğin amacı ve menfaatleri aleyhine çalıştıkları sabit olanlar Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılırlar. Bu tüzüğün amir hükümleriyle 5253 sayılı dernekler kanunu hükümlerine aykırı hareketler de çıkarılma sebebidir. Yönetim Kurulu kararıyla üyelikten çıkarılanlar ile Genel Kurula başvurma hakları saklıdır. Üyelikten istifa eden ve çıkarılanların derneğe olan borçları hakkında yapılacak işlemler mahfuzdur.ÜYELİK AİDATI:


Madde 9- Asli üyeler derneğe girişlerinde 5 TL'den az olmamak üzere giriş aidatı öderler,üyelerin yıllık aidatı 60 TL.'dir. Ekonomik şartlara göre Genel Kurul bu miktarı artırmaya yetkilidir.


DERNEĞİN ORGANLARI


Madde 10- Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir:
Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu.


GENEL KURUL


Madde 11- Derneğin en yetkili organı olup, derneğe kayıtlı asıl üyelerden meydana gelir.


GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ:


Madde 12- Genel Kurulun görev yetkileri aşağıda belirtilmiş olup, bu hususlar Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanır.


1-Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun seçimi,
2-Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarının görüşülmesi,
3-Yönetim Kurulunun ibra edilmesi,
4-Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
5-Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
6-Derneğin feshedilmesi,
7-Tüzükte yer almayan, ancak kanunlar ve mevzuatla Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,
8-Derneğin idaresi, hedeflerine ulaşabilmesi ve gelişmesi için prensip kararları almak ve bunları Yönetim Kuruluna direktif olarak vermek, tüzük ve mevzuat gereği sair görevleri yapmak,
9-Dernek tüzüğünün kısmen veya tamamen değiştirilmesi veya derneğin tasfiyesi veya feshi konusunda karar alınabilmesi için Genel Kurul toplantısında üye tam sayısının 2/3'ünün hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde işbu tüzüğün ilgili maddelerine göre toplantıya çağrılır. Bu toplantıya katılan üye sayısı ne olursa olsun tüzük değişikliği ve feshi gerektiren kararda 2/3 çoğunluk şarttır. 
10-Derneğin feshi halinde mal varlığının tasfiyesi Hazineye devredilme şeklinde olacaktır.GENEL KURUL TOPLANTISI


Madde 13- Genel Kurul Toplantıları iki yılda bir Mayıs ayında olağan şekilde toplanır. Ayrıca, Yönetim Kurulu kararı Denetleme Kurulunun isteği veya üyelerin asgari 1/5'inin yazılı talepleri üzerine olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılır.
Yazılı istekler Yönetim Kuruluna yapılır. Bu kurul en geç 1 ay zarfında toplantıyı gerçekleştirmeye zorunludur.GENEL KURUL TOPLANTISININ YAPILIŞ USULÜ:


Madde 14- Denetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılacak üyeler en az 15 gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi mahalli bir gazetede ilan edilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanmaması sebebiyle toplantı yapılmazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci arasında bırakılacak zaman 7 günden az olmaz. 


      Toplantının yapılacağı gün, saat ve yer ile toplantı gündemi, toplantı gününden en az 15 gün önce mahallinde en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir. Bu yazıya toplantıya katılacak üyeleri gösteren liste de eklenir. Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle toplantı ilanının yer aldığı gazeteye ikinci bir ilan verilerek üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakılma tarihinden itibaren en geç 2 ay içerisinde yapılması mecburidir. Üyeler, ikinci toplantıya birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Toplantı ikinci fıkra esaslarına göre mahallin en büyük mülki amirliğine duyurulur. Genel Kurul toplantısı 1 defadan fazla geri bırakılamaz.

         5253 sayılı Kanunda belirtilen ilan usullerinden biri veya birkaçı kullanılarak genel kurul çağrısı yapılır. 

TOPLANTILAR YETER SAYISI:


Madde 15- Genel Kurul toplantısında 5253 Sayılı Kanunun 23.maddesinde gösterilen toplantı yeter sayısına uyulur. Üye tam sayısının yarıdan bir fazlasının bulunması şarttır. İlk toplantıda bu nisap temin edilemediği takdirde toplantı 7 gün sonra yukarıda belirtildiği şekilde tekrarlanır. Bu takdirde belli nisap aranmaz, ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tamsayısının iki katından az olamaz.


OY KULLANMA USUL VE ŞEKİLLERİ:


Madde 16- Genel Kurul toplantısı Yönetim Kurulu Başkanı veya vekili tarafından açılır. Bilahare Genel Kurul Toplantısını idare etmek üzere toplantıya katılan üyeler arasında açık oylama ve adi çoğunluk usulüne göre bir başkan, bir başkan vekili, iki sekreterden oluşan Kongre Başkanlık Divanı teşkil edilir.


      Başkanlık Divanınca yapılacak yoklamayı müteakip gündemdeki maddeler önceden tespit edilen sıraya göre görüşülür. Toplantıya katılan üyelerin 1/10'unun yazılı veya sözlü isteği ve Genel Kurulun kabulü üzerine gündem maddelerinin sırasında değişiklik yapılabilir veya yeni bir gündem maddesi eklenebilir.


GENEL KURULDA KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ:


Madde 17- Genel Kurulda bütün kararlar adi çoğunlukla alınır. Her üyenin 1 oy hakkı vardır. Genel Kurul görüşmeleri ve kararları Başkanlık Divanında zapta geçirilir,imzalanır ve yeni yönetime tebliğ edilir.Lüzumu halinde bütün üyelere yazılı bildirilir.


      Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen 7 gün içinde Yönetim Kurulu Başkanı tarafından Yönetim ve Denetleme Kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgahları dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük amirliğine yazı ile bildirilir.


YÖNETİM KURULU:


Madde 18- Yönetim Kurulu 7 asil ve 7 yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri dernek faaliyetlerinin sıhhatli yürütülmesini temin etmek amacıyla aralarında görev taksimi yaparlar. Seçim den sonraki ilk toplantıda açık veya gizli oylama ile; Bir başkan, İki başkan vekili veya ikinci başkan, Bir genel sekreter, Bir genel sayman seçerler, iki üye seçerler. 


      Yönetim Kurulu ihtiyaç olduğunda başkan veya başkan vekilinin çağrısı üzerine toplanır. Kararlar salt çoğunlukla alınır. Alınan kararlar noterlikçe tasdik edilmiş karar defterine geçirilir ve toplantıya katılanlarca imzalanır. Karara muhalif olan üyeler muhalefet şerhi koymak suretiyle imza ederler. Mazeretsiz olarak üst üste üç defa ve yılda altı toplantıya katılmayan üye Yönetim Kurulundan istifa etmiş sayılır. Yazılı mazeret beyanı başkan veya başkan vekiline yapılır.


YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:


Madde 19- Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.


a) Derneği idare etmek, bu tüzükte belirtilen amaçların gerçekleştirilmesine yönelik faaliyetlerde bulunmak,
• Üyelerini ilgilendiren mesleki meselelerin çözümünün mesleğin gelişmesini ve üyelerin maddi ve manevi haklarının teminini sağlamaya çalışmak,
• Meslek ile ilgili inceleme ve araştırmalar yapmak üzere bütün dernek üyeleri ile koordineli bir şekilde çalışmak ve bu araştırma sonuçlarını yayınlamak suretiyle üyelerinin istifadesine sunmak, bu amaçla yayın organı tesisini gerçekleştirmek ve devam ettirmek,
• Maddi imkanlar ve ödeneğin müsaadesi nispetinde ilmi ve bilhassa mesleki her türlü yayınların temin ve en iyi biçimde üyelerinin istifadesine sunmak üzere bir kütüphane tesisi çalışmaları yapmak,
• Mesleki seminerler, kurslar, konferanslar, toplantılar tertip etmek,
• Sosyal ve mesleki faaliyetlerde bulunmak,
• Dernek Yönetim Kurulunca gerekli görülmesi halinde il, merkez ilçe, ilçe ve köylerde şube açmak,
• Yönetim Kurulu, üyelerinin maddi ve manevi ihtiyaçlarını karşılamak üzere mahallin en büyük mülki amirinden izin almak şartıyla lokal açıp işletmeye yetkilidir,
b) Derneği yargı organlarına, idari mercilere ve tüzel kişilere karşı temsil etmek.
c) Genel Kurul kararlarını ve direktiflerini uygulamak.
d) Derneğin bütçesini tespit etmek ve Genel Kurula sunmak, bütçe fasılları arasında gerektiğinde aktarmalar yapmak.
e) Derneğin mallarına, gelir ve giderlerine ait gereken işlemleri yapmak.
f) Derneğin bilançosunu ve yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Genel Kurula arz ve ilan etmek.
g) Dernek amaçlarının gerçekleştirilmesine matuf faaliyet ve iştigal mevzuları ile ilgili yönetmelikler hazırlamak ve bunları uygulamak.
h) Derneği yüküm altına sokacak hukuki ve idari tasarruflar bakımından yetkili kılınacak üyeleri tespit etmek.
i) İdari teşkilatlanmayı yapmak ve gerektiğinde ücret mukabilinde personel istihdamına karar vermek.
j) Dernek üyeliği ile ilgili bilcümle işler yapmak, üye kabul ve üyelikten çıkarma kararları almak, istifaları kabul etmek.
k) Bu tüzükte belirtilen olağan ve olağanüstü Genel Kurul Toplantılarının zamanında yapılmasını temin etmek.
l) Denetleme görevini yapan denetçilere istedikleri bilgi ve dokümanları temin etmek.
m) Genel Kurulca verilen, bu tüzükte belirtilen ve Dernekler Kanununda öngörülen diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.


DENETLEME KURULU:


Madde 20- Denetleme Kurulu Genel Kurul tarafından seçilen üç asil ve üç yedek üyeden meydana gelir, görev süresi bir sonraki Olağan Genel Kurula kadar devam eder, görevini dolduran Denetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilir, görevi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurulca aklanmadıkça Denetleme Kuruluna seçilemezler.


DENETLEME KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:


Madde 21- Denetleme Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir:
a) Dernek hesaplarını ayrı ayrı veya birlikte en az altı ayda bir incelemek,
b)Yıllık faaliyet raporu ve bilanço konusunda rapor hazırlamak ve Genel Kurula sunmak,
c) Görev süresine ait idari ve mali denetleme sonuçlarını gösteren bir rapor hazırlamak ve Genel Kurula sunmak,
d) Gördükleri aksaklıkları yazılı olarak Yönetim Kuruluna bildirerek aksaklığın düzeltilmesini sağlamak, tüzüğe aykırılık niteliği taşıyan bir olayı tespit ettiklerinde Olağanüstü Genel Kurulun toplanmasını istemek ve durumu raporla Genel Kurula bildirmek,
e) İşbu tüzükteki diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

 
Madde 22-

Derneğin gelirleri aşağıda belirtilmiştir:
a) Üyelik giriş aidatı 5 TL.'dir.
b) Üyelerden ayda 5 TL. olmak üzere yıllık aidat miktarı en az 60 TL alınır.
c) Dernek amacının gerçekleşmesine uygun olarak dernekçe yapılan yayınlar, tertip edilecek piyango, konser, balo, gösteri, müsamere, spor müsabakaları, eğlence geceleri,konferans ve benzeri faaliyetlerden sağlanacak gelirler,
d) Dernek mamelekinden elde edilen gelirler,
e) Bağış ve yardımlar ile vasiyet yoluyla intikal eden değerler vesair gelirler.

 
Madde 23-

Her çeşit gelir tahsilatı, müteselsil numaralı dernek mühürü tahsil edenin adı-soyadı ile imzasına havi makbuz mukabili yapılır.

Madde 24-

 Her çeşit sarfiyat müsbit evraka dayandırılmak zorundadır.


Madde 25-

Derneğin tutacağı defterler ve kayıtlar aşağıda gösterilmiştir:
a) Üye kayıt defteri,
b) Karar defteri,
c) Gelen ve giden evrak defteri,
d )Gelir ve gider defteri,
e)Bütçe, kesin hesap ve bilanço defteri,
f)Demirbaş eşya defteri,
g)Yönetim Kurulunca lüzum görülecek sair defterler.


ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER:


Madde 26- Dernek üyeleri derneğin amaçları ile ilgili mevzularda başka kişi ve kuruluşlar adına faaliyette bulunamazlar.


Madde 27- Dernek Yönetim ve Denetleme Kurulu üyeleriyle istihdam edilecek personelin görevleri gereği olarak öğrendikleri üyelere ait bilgileri yetkililer dışındaki kimseye söyleyemezler.

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam12
Toplam Ziyaret272922